Obchodné podmienky

Predávajúci
Interbook s.r.o.
Sídlo: Ružinovské centrum, Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
IČO: 46570420  DIČ: 2023471956  IČ DPH: SK2023471956

Kontakt:
Telefón: 0948 487 444
Email: info@gamershop.sk

Bankové spojenie:
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK1211110000001218649018

Kupujúci je osoba (fyzická (spotrebiteľ - nepodnikateľ)), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania tovaru, ktorý si objednala na stránkach www.gamershop.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť emailovú adresu, prípadne iné kontaktné údaje. Kupujúci je konečný spotrebiteľ - osoba, ktorá nakupuje tovar a služby za iným účelom, ako podnikanie s týmto tovarom, alebo službami. Predavajúci umožňuje kupujúcemu nakupovať len formou maloobchodu. Kupujúci súhlasí a potvrdzuje, že je daňovým rezidentom Slovenskej republiky.

1. Objednanie tovaru - služby

Odoslaním objednávky prostredníctvom príslušnej bezplatnej aplikácie na stránkach www.gamershop.sk zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v systéme predávajúceho ako predbežná objednávka. Predbežná objednávka nie je pre predávajúceho záväzná, slúži iba k upresneniu požiadaviek kupujúceho a predstavuje tak ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po uhradení objednávky bude s kupujúcim zo strany predávajúceho uzatvorená kúpna zmluva. Kúpnou zmluvou v zmysle týchto VOP sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, alebo službu, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar, alebo službu a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné kontaktné informácie, nedostupný, nereaguje na e-maily,...), alebo nedostupnosti vypredaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní. Kupujúci ma nárok stornovať objednávku, a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu na info@gamershop.sk. Za takéto zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.

3. Ceny tovaru - služby

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.gamershop.sk sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP. Pokiaľ nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak, rozumie sa pod pojmom kúpna cena, cena tovaru uvedená na internetovej stránke www.gamershop.sk. po pripočítaní nákladov na dopravu na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP. Ak dôjde k zvýšeniu kúpnej ceny nezávisle od vôle predávajúceho (najmä zvýšením ceny tovaru dodávateľom predávajúceho, zmenou daňových predpisov, prípadne zmenou peňažných kurzov) a bude tým ovplyvnená cena uvedená na internetovej stránke www.gamershop.sk, predávajúci má právo kúpnu cenu primerane zvýšiť o výšku vykonanej zmeny ceny, avšak len do momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po potvrdení objednávky je kúpna cena pre predávajúceho záväzná.

4. Platobné podmienky

Prevod na účet:

Kupujúci platí za tovar vopred, tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po pripísaní kúpnej ceny za tovar na účtu predávajúceho uvedené v záhlaví týchto VOP. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky, prípadne do poznámky uveďte Vaše meno.

Platba platobnou bránou 24 Pay:

Kupujúci platí za tovar vopred prostredníctvom platobnej brány 24 Pay, pomocou ktorej je možné za objednávku zaplatiť platobnou kartou, zrýchlenými bankovými platbami, alebo službou Viamo. V prípade akýchkoľvek problémov s platbou, kontaktujte nás, alebo zákaznícku podporu 24 Pay. Bližšie informácie, ako aj kontakt na zákaznícku podporu nájdete na webových stránkach www.24-pay.sk.

5. Doprava

Zaručujeme doručenie priamo na e-mailovú adresu zákazníka. Nakoľko sa jedná o digitálnu distribúciu a v obchode sa predávajú len aktivačné kódy k hrám a softvéru, tak zákazník dostane po uhradení objednávky len daný aktivačný kód. Zákazník nedostane žiadne fyzické médium so softvérom, nakoľko si softvér stiahne priamo z internetu.

6. Dodacia lehota

Aktivačný kľúč odosielame zvyčajne do 15 minút. Vo výnimočných situáciách(vypredanie tovaru, technicky problém) sa doba dodania môže predĺžiť na 24 hodín.

7. Zodpovednosť za vady

V prípade akýchkoľvek problémov s aktivačným kľúčom nás informujte na info@gamershop.sk alebo na telefónnom čísle 0948 487 444.

Po prijatí alebo zobrazení aktivačných kľúčov kupujúcemu, je ihneď začaté plnenie objednanej služby, to znamená, že sa kupujúci / príjemca aktivačných kľúčov sa stáva právoplatným užívateľom služby a aktivačný kľúč je chápaný ako použitý.

Aktivačné kľúče sú určené pre Českú a Slovenskú republiku a garantujeme funkčnosť v tomto regióne. Problém s aktiváciou z iných krajín, ako Česká a Slovenská republika, nie je možné reklamovať.

Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.

Reklamácie zasielajte na:

Elektronicky: e-mailom na info@gamershop.sk

Písomne: na adresu Peter Daniška, Ľanová 2, 82101 Bratislava.

V prípade dotazov nás kontaktujte na info@gamershop.sk, alebo na tel.č.: 0948 487 444

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov) má kupujúci (spotrebiteľ) právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný:

 • prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby
 • vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.

V prípade odstúpenia postupujte prosím nasledovne:

 • kontaktujte nás na info@gamershop.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru

Po prijatí alebo zobrazení aktivačných kľúčov kupujúcemu, je ihneď začaté plnenie objednanej služby, to znamená, že sa kupujúci / príjemca aktivačných kľúčov sa stáva právoplatným užívateľom služby a aktivačný kľúč je chápaný ako použitý. Služba dodania aktivačného kľúča je tým naplnená a nie je možne odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

8. Ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a európskym nariadením č. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, a to na účely vystavenia daňového dokladu, predzmluvného vzťahu, identifikáciu zákazníka, potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru, registráciu na internetovom obchode www.gamershop.sk, vystavenia zákazníckej karty vernostného programu, informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.gamershop.sk.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takom prípade nahradí dotknuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predajcu pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.02.2016.

 

Reklamačný poriadok

Povinnosti kupujúceho

V prípade akýchkoľvek problémov s aktivačným kľúčom nás informujte na info@gamershop.sk alebo na telefónnom čísle 0948 487 444.

Po prijatí alebo zobrazení aktivačných kľúčov kupujúcemu, je ihneď začaté plnenie objednanej služby, to znamená, že sa kupujúci / príjemca aktivačných kľúčov sa stáva právoplatným užívateľom služby a aktivačný kľúč je chápaný ako použitý.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby, podľa podmienok uvedených v nasledovných bodoch. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak nie je vo VOP uvedená iná záručná doba, a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Ak sa na tovare vyskytne vada, kupujúci má nasledovné práva:

(i) ak je vada odstrániteľná

 • právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená
 • právo na výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru - výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady

(ii) ak je vada odstrániteľná, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady, alebo väčší počet vád, tovar riadne užívať, právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy; ak ide o odstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru

(iii) ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • použitím tovaru na iné ako určené účely
 • použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
 • ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike
 • skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C
 • nehodou alebo poškodením spôsobeným inou osobou ako predávajúcim (resp. osobou poverenou predávajúcim).

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúru)
 • kontakt na Vás (tel. číslo, email)

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácie zasielajte na:

Elektronicky: e-mailom na info@gamershop.sk

Písomne: na adresu Peter Daniška, Ľanová 2, 82101 Bratislava.

V prípade dotazov nás kontaktujte na info@gamershop.sk, alebo na tel.č.: 0948 487 444

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.02.2015.